Info sportief

Soccer Online

Ouders kunnen een online kalender met alle nodige info ivm trainingen, wedstrijden… raadplegen via volgende link: socceronline

 

Intern Reglement

Elk jeugdlid en zijn/haar ouders of voogd verbinden zich ertoe het intern reglement na te leven en eventuele problemen via trainer, ploegafgevaardigde, jeugdbestuur of jeugdmanager te melden. Wij eisen een sportief en gedisciplineerd gedrag van onze spelers, trainers, afgevaardigden, begeleiders en medewerkers. Zij zijn lid van onze club. Dit gedrag verwachten wij echter ook van ouders, familie en vrienden van onze jeugdspelers. Iedereen is steeds van harte welkom in Ursel, laat dit duidelijk  zijn. Toeschouwers op het complex te Ursel maken deel uit van onze familiale uitstraling. Naar onze jeugdspelers toe heeft het tonen van het goede voorbeeld door ouders, familie en vrienden meer effect dan 1000 woorden op papier.

RESPECT en FAIR PLAY wordt binnen de jeugdopleiding van V.V. Sparta Ursel dan ook met hoofdletters geschreven.

 

Huisregels voor jeugdspelers

Wees steeds stipt op tijd voor de trainingen en wedstrijden. Het is verplicht om 10 minuten voor de aanvang van de training aangekleed te zijn.

Enkel tijdens de trainingen en wedstrijden is de club verantwoordelijk voor de spelers.

Het is verboden alcoholische dranken te nuttigen of te roken voor en na een wedstrijd of training. Er is ook een nultolerantie wanneer we iemand met drugs zien omgaan.

Bij aankomst op het terrein groet je de trainers, jeugdmanager, jeugdbestuur en de afgevaardigden. Beleefdheid tegenover de scheidsrechter is steeds vereist.

Waarschuw de trainer tijdig wanneer je niet op training of wedstrijd kan aanwezig zijn!

Bij niet waarschuwen (wedstrijd) zal door de trainer een gepaste sanctie genomen worden.

Draag zorg voor het door de club aangeboden oefenmateriaal. Als een bal wordt weggetrapt buiten de omheining, haal hem onmiddellijk terug. Trainer verwittigen als je er niet bij kan.

GSM en dergelijke op training en wedstrijd uitschakelen.

Het dragen van armbanden, uurwerken, kettingen, oorringen en piercings tijdens wedstrijden en trainingen is door het bondsreglement verboden.

Iedere speler blijft voor de training in de kleedkamer tot de trainer hem komt halen voor de oefensessie. Hou het rustig in de kleedkamers.

Luister aandachtig naar aanwijzingen van de trainer op training en wedstrijd.

Als je scoort loop je onmiddellijk naar de speler die de voorzet gaf, een aanmoediging of schouderklopje kan ook best voor een medespeler die een mooie actie ondernam.

Geef elkaar tijdens de training of in de wedstrijd alleen maar opbouwende kritiek.

Zowel tijdens de trainingen als wedstrijden zijn scheenbeschermers verplicht. Zorg ook bij vrieskou of regen voor aangepaste kledij.

De club is niet verantwoordelijk voor waardevolle voorwerpen of geld dat je in de kleedkamers achterlaat. Geef dit steeds af aan trainer of begeleider.

Identiteitskaart of Kids- ID niet vergeten bij wedstrijden.

Er gelden ook zware sancties op diefstal en het beschadigen van materiaal.

Bij wangedrag binnen/buiten de club, kan door de trainer, jeugdcoördinator, afgevaardigde  of bestuur, na raadpleging van de betrokken personen, een disciplinaire straf worden opgelegd.

Zorg ook voor je veiligheid op de weg van en naar het terrein.

 

Reglement kleedkamers:

Alle ballen AFWASSEN en terug steken in het voorziene ballenrek, de persoonlijke ballen worden ook best afgewassen als je deze een lange levensduur wil geven.

Alle materiaal in de voorziene ruimtes opbergen.

Poets je voetbalschoenen na elke wedstrijd of training.

Gebruik de borstels die buiten staan opgesteld of de aan de muur bevestigde ijzeren platen.

Douchen is verplicht (zelfstandig vanaf U8) na iedere training of wedstrijd.

Hou de kleedkamers proper, vuilnis hoort thuis in de vuilnisbak. Alle plastiekflessen en  bekers in de PMD zak deponeren.

Het is de gewoonte dat na elke training de kleedkamers er proper bijliggen, een beurtrol zal opgesteld worden door de trainers.

Draag zorg voor je kledingstukken.

 

Afspraken met ouders

Positieve belangstelling maar geen overdreven aandacht voor de prestaties van uw zoon of familielid. Steun uw zoon of familielid vooral bij tegenslagen en teleurstellingen en relativeer goede prestaties.

Sportief gedrag en gezond enthousiasme voor, tijdens en na de wedstrijden en dit zowel ten opzichte van uw zoon, zijn ploegmaats, de jeugdopleider, de afgevaardigden, de tegenstrever en de scheidsrechter. De scheidsrechter wordt gerespecteerd. Foutieve beslissingen worden bezadigd benaderd en mogen geen aanleiding geven tot vulgaire scheldpartijen. U vervult een voorbeeldfunctie.

Geen inmenging in de opstelling, speelwijze en andere voetbaltechnische aspecten. Coachen tijdens de wedstrijden gebeurt door de jeugdopleider en niet door afgevaardigden of ouders of familieleden. Ouders zijn geen jeugdopleiders!

Gelieve uw positieve en negatieve kritieken rechtstreeks aan de verantwoordelijke personen mee te delen. Dit is zeer belangrijk in het kader van het creëren van een goede sfeer in alle geledingen van onze club.

Straf uw kind niet door het bijwonen van trainingen/wedstrijden te verbieden.

Tracht rekening te houden met de geplande data van de wedstrijden en tornooien zodat uw zoon/dochter steeds aanwezig kan zijn.

Voor vragen of problemen in verband met het sportieve, kan u steeds terecht bij de jeugdopleiders en de sportief jeugdcoördinator, en wel in deze volgorde. Voor extrasportieve vragen kan u steeds de afgevaardigden of onze jeugdverantwoordelijke contacteren.

Voor de veiligheid en aansprakelijkheid van onze jeugd, vragen wij de ouders om hun kinderen niet vroeger dan 30 minuten voor aanvang    van de training te laten toekomen, alsook ten laatste 30 minuten na het einde van de training af te halen in de kleedkamer.

Spreek met andere ouders een beurtrol af in het vervoeren naar uitwedstrijden. Rij zoveel mogelijk samen, hou rekening met het max. aantal personen per auto.

Administratieve wijzigingen worden zo snel mogelijk doorgespeeld naar de jeugdsecretaris.

 

Sparta Ursel voor een verdraagzame voetbalmaatschappij

Wij engageren ons om elke speler te aanvaarden ongeacht zijn religie, voorkeuren of seksuele geaardheid.

Onze supporters en ouders behandelen iedere speler waardig en moedigen hen positief aan.

We winnen, verliezen, vieren onze doelpunten samen met een gemeenschappelijke geest.

Niemand is meer waard dan een ander, iedereen verdient evenveel RESPECT!

SAMEN KUNNEN WE ALLES DOEN SLAGEN!